Reklamacje dotyczące Towarów

1.

atjakubczyk.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Agro Technika Jakubczyk Łaziska 64a, 24-335 Łaziska; E-mail: kontakt@atjakubczyk.pl w podanym formularzu reklamacyjnym: REKLAMACJA.  Atjakubczyk.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.

Atjakubczyk.pl nie jest producentem Towarów. Atjakubczyk.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.

Atjakubczyk.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. 

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić atjakubczyk.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. 

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie bądź mailowo na adres: Agro Technika Jakubczyk Łaziska 64a, 24-335 Łaziska; E-mail: kontakt@atjakubczyk.pl

4. 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. 

Atjakubczyk.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.6. 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZNAJDĄ PAŃSTWO W REGULAMINIE